Algemene voorwaarden

1 algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle documenten uitgaande van Laswerken K, alsook op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever.

Door het plaatsen van een bestelling en/of ondertekenen van een offerte aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

2 offerte.

Een prijsofferte is geldig voor een periode van 4 weken. Door de ondertekening van de offerte of bestelbon verbindt de opdrachtgever zich om de gedane bestelling in ontvangst te nemen.

 

3 annulatie.

Bij annuleren van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze laatste aan Laswerken K een schadevergoeding verschuldigd aan 30% van de overeengekomen totaalprijs van de bestelling.

 

4 leveringstermijnen.

De levertermijn is louter indicatief en niet bindend voor Laswerken K. De levertermijn zal zo stipt mogelijk nageleefd worden, doch een afwijking hiervan kan niet worden beschouwd als contactuele wanprestatie en kan dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van het contact. In geval van overmacht, kan Laswerken K de bestelling annuleren of de leveringstermijn verlengen, dit alles zonder recht op schadevergoeding of commerciële compensatie door de opdrachtgever.

 

5 betalingen.

De facturen van Laswerken K zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen uitgezonderd individuele afwijkingen toegestaan in de factuur. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de vervaldag. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Laswerken K ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00€. Tevens is een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd, eveneens vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling . Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

 

6 klachten.

Alle klachten moeten aan onze firma vermeld worden binnen de 8 dagen na de levering bij een aangetekend schrijven . Protest van een factuur dient omstandig gemotiveerd te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en bij een ter post aangetekende zending. Protest voor betaling via mail wordt niet aanvaard.

 

7 plaatsing en toegankelijkheid werf.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaatser(s) over voldoende vrije ruimte beschikken voor werktuigen en machines en desgevallend een parkeerverbod voor levering . De opdrachtgever staat in voor de toegankelijkheid van de werf voor een vrachtwagen van 30 ton via een verharde weg.

 

8 meerwerken.

Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de initiële offerte bijkomende goederen en/of diensten besteld bij Laswerken K, aanvaardt de opdrachtgever de aanrekening hiervan in regie voor wat betreft de uurlonen en per gebruikte eenheid voor wat betreft de materialen. De uitvoering door Laswerken K van deze bijkomende diensten geldt als akkoord en aanvaarding van de meerwerken bij gebreke aan aangetekend verzet van de opdrachtgever binnen de 8 dagen na uitvoering. Uurlonen worden aangerekend aan 40€ per uur per persoon van Laswerken K. De uurlonen worden verrekend bij vertrek en tot de aankomst terug op de maatschappelijke zetel.

 

9 afwijkingen.

Iedere afwijking van de offerte op verzoek van de opdrachtgever tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de werken, kan aanleiding geven tot bijkomende kosten en uurlonen. Iedere wijziging in de materiaalkeuze of grondstofprijzen na ondertekening van de offerte kan aanleiding geven tot prijswijziging.

 

10 bevoegdheid.

Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout behoren.

 

11 onvoorziene omstandigheden.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zullen beschouwd worden als gevallen van overmacht. Zij geven Laswerken K het recht op herziening of ontbinding van het contract.

 

12 overeenkomst.

Bij een akkoord wordt een voorschot gevraagd van 40% van de totaalprijs, en 50% bij start van de werken en 10% bij oplevering. Een bankafschrift kan als bewijs dienen van deze storting. Bij niet betaling zie punt 5. Goederen blijven eigendom van Laswerken K tot de volledige betaling van de goederen aan de vermelde offerte prijs.

 

13 garantie.

Op alle goederen worden een garantie gegeven van 1 jaar.

 

14 verkoopsvoorwaarden.

Prijzen zijn exclusief stellingen, verticaal transport ( kraanwerk) en tijdelijke afsluitingen.

 

15 beschadigingen.

Laswerken K kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
beschadigingen ten gevolge van niet homogeen grondmateriaal , loskomende ,gebarsten of brekende stenen, tegels , traptreden en boorden.
Beschadigingen aan nutsleidingen die zich in de verankering punten bevinden.

 
Van Dessel Kim, zaakvoerder.

Indoor
Outdoor